Prefekti i Qarkut Vlorë zhvilloi mbledhjen e radhës së KBU Vjosë

Prefekti i Qarkut Vlorë zhvilloi mbledhjen e radhës së KBU Vjosë duke respektuar protokollet anticovid, ku një pjesë e antarëve ishin të pranishëm në sallë dhe pjesa tjeter ishte online. Ne ketë mbledhje u diskutuan 18 projekt-vendime për leje për përdorimin e burimeve ujore ne këtë Basen. U aprovuan me unanimitet lejet për puse shpimi, ujë teknologjik dhe kërkesat e Sh.a Ujësjellës Kanalizime për shfrytëzimin e burimeve ujore për furnizimin me ujë të popullatës. U vlerësua nga të gjithë anëtarët e KBU pajisja me leje e subjektit për ndërtimin e lotit të tretë të rrugës së lumit të Vlorës dhe nuk u aprovuan lejet për HEC në këtë Basen.