MISIONI I PREFEKTIT TË QARKUT VLORË

 

a) Kujdeset,ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet ne nivel qarku te detyrimeve qe ata kane për te garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik;

b) Mbikëqyr, kontrollon dhe bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore ne nivel vendor;

c) Drejton veprimtarinë e strukturave administrative shtetërore. te cilat. me akte ligjore e nënligjore te veçanta, janë caktuar ne varësinë e tij te drejtpërdrejtë;

ç) Bashkërendon veprimtarinë e institucioneve qendrore ne nivel vendor, si dhe te këtyre me organet e qeverisjes vendore ne komuna, bashki e qark;

d) Është i vetmi institucion administrativ qe verifikon ligjshmërinë e akteve te miratuara nga organet e qeverisjes vendore ne komuna, bashki e qark. ne përputhje me dispozitat e kreut III le këtij ligji Prefekti ushtron kontroll financiar mbi këto organe ne mënyrën dhe limitet e përcaktuara me ligj.